Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Samco Allround aan de samenstelling van deze website besteedt is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op samcoallround.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Samco Allround kan er niet voor instaan dat de informatie op samcoallround.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Samco Allround sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van samcoallround.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om samcoallround.nl te kunnen raadplegen.